หลักสูตร

ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

ตารางการจัดกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ เรื่อง/ สาระการพัฒนา
วันที่ 1  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. เปิดหลักสูตรการอบรม พร้อมแนะนำและรูปแบบการฝึกอบรม
09.00 - 10.30 น. อบรมวิชาที่ 1 ออกแบบผลงานสื่อการสอนด้ย Motion Graphic (Adobe After Effects)
บทที่ 1 ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Animation
-  Animation คืออะไร
-  ประเภท/รูปแบบของ Animation
-  FPS (Frame Per Second) คืออะไร
10.30 - 10.45 น. พักเบรค
10.45 - 12.00 น. บทที่ 2 เรียนรู้โครงสร้างการทำงาน AfterEffects
เรียนรู้การทำงานทั่วไป Adobe After Effects
-  ทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม
-  การสร้าง Project, Composition  
-  Composition คืออะไร
-  การตั้งค่า Composition
-  ทำความรู้จัก Components เบื้องต้น 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. บทที่ 2 เรียนรู้โครงสร้างการทำงาน AfterEffects
เรียนรู้การทำงานทั่วไป Adobe After Effects
-  การ Import Footage จาก Illustrator
-  การ Import แบบ Footage และ Composition
-  Layer Size กับ Document Size ต่างกันอย่างไร
-  การจัดการ Layer ใน Illustrator
14.45-15.00 น. พักเบรค
15.00-17.30 น. บทที่ 3  การทำ Animation
การทำ Animation
-  การใช้ Easy Ease, Easy Ease In, Easy Ease Out
-  การปรับค่า Speed Graph, Value Graph
-  Motion Blur
วันที่ 2  
09.00 - 10.30 น. บทที่ 3  การทำ Animation
-  การสร้าง Pre-Compose
-  การทำ Blending Mode
-  การทำ Track Matte
10.30 - 10.45 น. พักเบรค
10.45 - 12.00 น. บทที่ 3  การทำ Animation
-  การทำ Parent
-  การบันทึกไฟล์ และ Export
ฝึกปฎิบัติการใช้งานการใช้งานโปรแกรม
-  ทำกิจกรรม Exercise 1 ออกแบบ Motion Graphic
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. อบรมวิชาที่ 2  ออกแบบผลงานสื่อการสอนด้วย Infographic (Adobe Illustrator)
บทที่ 1 Infographic คืออะไร
-  ความหมายของ Infographic
บทที่ 2 หลักการในการออกแบบ Infographic
-  หลักการในการออกแบบ Infographic
บทที่ 3  ประเภทของงาน Infographic
-  6 ขั้นตอนในการออกแบบ Infographic
บทที่ 4  การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 
-  อธิบายประเภทของไฟล์งาน Illustrator
-  อธิบายส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม
-  การสร้างไฟล์ใหม่  และแนะนำเครื่องมือการวาดรูป
14.45 - 15.00 น. พักเบรค
15.00 - 17.00 น. การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นเบื้องต้น 
-  แนะนำเครื่องมือ Swatch Tool การใส่สีให้กับวัตถุ
-  การใช้ Layer Panel ในการจัดลำดับวัตถุ
-  การใช้ Path Finder ในการตัดต่อวัตถุ
-  การใช้เครื่องมือ Gradient Tool ไล่ระดับสี 
และการบันทึกไฟล์งาน
วันที่ 3  
09.00 -10.30 น. การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นเบื้องต้น 
-  การใช้เครื่องมือ Pen Tool วาดโครงลายเส้น
-  การใช้เครื่องมือ Type Tool พิมพ์ตัวอักษร
และการจัดวางข้อความ
10.30 - 10.45 น. พักเบรค
10.45 - 12.00 น. การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นเบื้องต้น 
-  การแทรกรูปภาพใน Adobe Illustrator
-  การ Export file เป็นไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
ฝึกปฎิบัติการใช้งานการใช้งานโปรแกรม
- ทำกิจกรรม Exercise 2 ออกแบบ Infographic
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. อบรมวิชาที่ 3  ออกแบบผลงานสื่อการสอนด้วย AR Technology (Aurasma App)
บทที่ 1 AR Technology คืออะไร
-  AR Technology คืออะไร
-  หลักการทำงานของ AR Technology
-  ส่วนประกอบของ AR Technology
บทที่ 2 ทำความรู้จัก AR ด้วย Quiver App
-  Quiver App คืออะไร
-  คุณสมบัติของ Quiver App
-  ทดลองใช้งาน Quiver App
14.45 -15.00 น. พักเบรค
15.00 -15.45 น. บทที่ 3  ทำความรู้จัก AR ด้วย Aurasma App
-  Aurasma App คืออะไร
-  คุณสมบัติของ Aurasma App
-  ทดลองใช้งาน Aurasma App
บทที่ 4 ขั้นตอนการสร้าง AR ด้วย Aurasma App
-  สร้าง Trigger Image
-  สร้าง Overlays  และสร้าง Channels
15.45 -16.45 น. ฝึกปฎิบัติการใช้งานการใช้งานโปรแกรม
- ทำกิจกรรม Workshop  นำความรู้ที่ได้จากทั้ง 3
โปรแกรมทำเป็นสื่อผลงานนำเสนอที่ใช้ในการเรียนการสอนได้
16.45 -17.00 น. ประเมินผลด้วยการสอบ Post Test
จำนวน 20 ข้อ  ที่วัดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน