• รหัสหลักสูตร 614102012
  ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
  AR Digital Media creation with Motion and Infographic for Smart Class Room
 • รหัสหลักสูตร 614102012
  ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
  AR Digital Media creation with Motion and Infographic for Smart Class Room

หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ


          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัด และสภาพการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนต้องเร่งพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้หน่วยงานสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ

          ยุคแห่งเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และพัฒนาการออกแบบสื่อต่างๆ ออกมาหลายรูปแบบ เช่น Infographic ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network เนื่องจากเป็นแผนภาพที่สวย สะดุดตา และคัดเลือกข้อมูลสำคัญออกมาสื่อในรูปแบบของแผนภาพ ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ จากแผนภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่ๆ มานำเสนอ ในมุมมองใหม่ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

          นอกจากนี้สื่อต่างๆ ยังนำมาใช้กับภาคการศึกษา มีการนำไปใช้ในระบบของโรงเรียนทั้งของเอกชนและภาครัฐบาล จาก โครงการ การสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจำปี 2559 (ภาคการศึกษา) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ (Depa) เปิดเผยผลการสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. 60 ที่ระบุว่าโรงเรียนสังกัด กทม. และสพฐ. 920 โรงเรียน ขาดนักคอมพิวเตอร์ บุคลากรไอทีที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นผลให้หน่วยงานทางการศึกษา คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมครูให้มีศักยภาพ สร้างผลงานสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ในรายวิชาต่างๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV DLTV OBEC Channel และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ได้ ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการ คือ ทำให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และมีบูรณาการการศึกษา STEM ได้ แต่จำนวนการสร้างสื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนได้

          ซึ่งจากหลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ(AR Digital Media creation with Motion and Infographic for Smart Class Room) ดังกล่าวนี้ เป็นการปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ประชาชน และเยาวชนจะต้องเรียนรู้ และมีความรู้ด้านสื่อต่างๆ ที่มากกว่าสื่อ Infographic เพื่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้จึงขอนำเสนอหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลยุค 4.0 ซึ่งเป็นการออกแบบ Infographic โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator มาประยุกต์เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) รวมทั้งการสร้างสื่อการสอน AR/VR ให้เป็นเรื่องราวเสมือนจริง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอน

          ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอนได้มีแนวทางในการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการปฏิบัติรูปการศึกษาดังกล่าวข้างต้น บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual Framework)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (KSA) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้


 • ด้านความรู้
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการสร้างสื่องานนำเสนอที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ความ ต้องการของวัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลงานด้วย รูปแบบ Motion Graphic, Infographic และในรูปแบบ Augmented Reality (AR)
 • ด้านทักษะปฏิบัติ
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรมด้าน Motion Graphic, Infographic และด้าน Augmented Reality (AR) เพื่อสร้างสรรค์สื่อบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างบทเรียน ในการจัดการเนื้อหารายวิชาตรงตามหลักสูตรที่ต้องการ
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างกิจกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน สร้างแบบฝึกหัดรวมถึงมอบหมายให้กับผู้เรียนในการสร้างสื่อเออาร์
 • ด้านคุณลักษณะการเป็นครู
  • เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ แนะนำ และสอนนักเรียนและบุคคลที่มีความสนใจ
  • เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม ไปสู่กลุ่มครูและนักเรียนที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้มีศักยภาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหลักสูตร
หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ


 • อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 5,030 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม


 • เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จำเป็น ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
 • หนังสือ และเอกสารประกอบการอบรม ครู 1 คนต่อ 1 ชุด
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน จำนวน 3 วัน
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน จำนวน 3 วัน

รูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ตารางการอบรม


ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่ สถานที่ จังหวัด
1 614102012-001 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 4 - 5 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2 614102012-002 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 18 - 19 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
3 614102012-003 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 11 - 12 ส.ค. 61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ
4 614102012-004 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 21 - 22 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
5 614102012-005 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1- 2 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
6 614102012-006 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 25 - 26 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก