วิทยากร

หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

วิทยากรจำนวน 5 ท่าน ดังข้อมูลต่อไปนี้


ลำดับที่ 1

ชื่อ นางสาวอรอนงค์  หลิมเจริญ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประวัติวิทยากร Click
เอกสารการตอบรับเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 2

ชื่อ นางสาวเพ็ญพร  ฉิมพลีย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสนเทศ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2556
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประวัติวิทยากร Click
เอกสารการตอบรับเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 3

ชื่อ นายกิตติพงษ์  วิเชียรสรรค์
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขา : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2555
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประวัติวิทยากร Click
เอกสารการตอบรับเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 4

ชื่อ นายมนตรี กลิ่นอ่อน
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา :  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา :  2557
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประวัติวิทยากร Click
เอกสารการตอบรับเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 5

ชื่อ นายวิรัตน์ พุทธาพร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
900/2 ชั้น 5 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประวัติวิทยากร Click
เอกสารการตอบรับเป็นวิทยากร Click