• รหัสหลักสูตร 614101041
  การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013)
  โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)
 • รหัสหลักสูตร 614101041
  การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013)
  โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)

หลักสูตรการประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013) โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)


          หากกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Excel ครูส่วนใหญ่อาจมองว่า “ง่าย” ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่ม แต่จะมีครูกี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจในทุกฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel อย่างแท้จริง และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลจากไมโครซอฟต์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

          บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอนำประสบการณ์ใหม่สำหรับวงการครูไทย ในการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ในระดับมาตรฐานสากล ครูสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Microsoft Excel อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย What-If Analysis การใช้ Goal Seek, Scenario Manager, Data Table การสร้างแผนภาพไดอาแกรมในรูปแบบต่าง ๆ การป้องกันการผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ฯลฯ ตามแผนการสอนที่อิงตามการสอบมาตรฐานสากลของ Microsoft Excel เพื่อให้ครูนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตได้

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual Framework)


Coming Soon..

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (KSA) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้


 • ด้านความรู้
  • เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดรูปแบบเวิร์กชีต การสร้างตาราง การใช้สูตรและฟังก์ชัน รวมถึงการแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ ตามมาตรฐานสากล
 • ด้านทักษะปฏิบัติ
  • เพื่อให้ครู เพิ่มพูนทักษะในการสร้างตารางบันทึกการเข้าเรียนและผลคะแนนเรียน โดยคำนวณผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ครู เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแผนภูมิ การออกรายงานได้อย่างเหมาะสม และประยุกต์ใช้กับการทำงาน
  • เพื่อให้ครู สามารถใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินแนวโน้มของข้อมูล
 • ด้านคุณลักษณะการเป็นครู
  • เพื่อให้ครู นำความรู้และทักษะผนวกวิธีการสอน ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ไปต่อยอดให้แก่นักเรียน โดยปรับโครงสร้างลำดับของเนื้อหาให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  • เพื่อให้ครู เกิดความรักและศรัทธาในอาชีพโดยอุทิศเวลาฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในชั้นเรียน

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหลักสูตร
หลักสูตรการประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณฯ


 • อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณฯ จำนวน 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม


 • ข้อสอบมาตรฐานสากล Microsoft Excel จำนวน 1 Exam
 • ใบประกาศนียบัตรระดับสากล โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จำเป็น ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน

รูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ตารางการอบรม


ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่ สถานที่ จังหวัด
1 614101041-001 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013) ฯ 8 - 9 ก.ย.61 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา สงขลา