วิทยากร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล

วิทยากรจำนวน 9 ท่าน ดังข้อมูลต่อไปนี้


ลำดับที่ 1

ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร จันทศรี
คุณวุฒิ ปริญญาโท (ทุนเพชรพระจอมเกล้า)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 2

ชื่อ – สกุล สมศิริ ทองคำแดง
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2540
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 3

ชื่อ – สกุล อรอนงค์  หลิมเจริญ
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560-ปัจจุบัน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 4

ชื่อ – สกุล เพ็ญพร  ฉิมพลีย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 5

ชื่อ – สกุล วิรัตน์  พุทธาพร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 6

ชื่อ – สกุล มนตรี  กลิ่นอ่อน
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 7

ชื่อ – สกุล กิตติพงษ์  วิเชียรสรรค์
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 8

ชื่อ – สกุล สาวิตรี  จรัสศรี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click
ลำดับที่ 9

ชื่อ – สกุล จเร รัตนพิทักษ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร Click
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร Click