หลักสูตร

มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ตารางการจัดกิจกรรมหลักสูตร

วันอบรม เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. แนะนำหลักสูตร และรูปแบบการฝึกอบรม
09.30 - 10.30 น. บทนำ
 • แนวคิดการจัดการเรียนสอนโดยการใช้ LMS (Learning Management System)
 • ความหมายของการเรียนการสอนโดยการใช้ LMS (Learning Management System)
 • ประโยชน์ของการจัดการเรียนสอนโดยการใช้ LMS (Learning Management System)
10.30 - 10.45 น. พักเบรค 15 นาที
10.45 - 12.00 น.
 • ทำความรู้จักโปรแกรม Moodle เบื้องต้น และการเข้าใช้งานระบบ
 • อธิบายโปรแกรมและขอบเขตการใช้งานโปรแกรม
 • การติดตั้งโปรแกรม
 • การสมัครสมาชิกใช้งานระบบ
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบ
 • การกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.
 • การจัดการรายวิชา
 • การสร้างรายวิชาใหม่
 • การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา
 • การจัดการเนื้อหารายวิชา (Content)
 • การแก้ไขบทคัดย่อ
 • การแทรกรูปภาพการเพิ่มข้อความ
 • การเพิ่มข้อความ
 • การเพิ่มคำอธิบายแต่ละหัวข้อ / สัปดาห์
14.45 - 15.00 น. พักเบรค 15 นาที
15.00 - 18.00 น.
 • การเพิ่มเนื้อหารายวิชา
 • การเพิ่มเนื้อหาแบบป้ายข้อมูล
 • การเพิ่มเนื้อหาแบบแหล่งข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล
 • การเพิ่มเนื้อหาแบบโฟลเดอร์ (Folder)
 • การเพิ่ม VDO จาก YouTube
 • การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์เสียง ไฟล์ VDO
วันที่ 2  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.
 • การสร้างกิจกรรม (Activity)
 • การเพิ่มกระดานเสวนา (Forum)
 • การมอบหมายงาน (Assignment) /เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
 • การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
10.30 - 10.45 น. พักเบรค 15 นาที
10.45 - 12.00 น.
 • การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ และการทำคลังข้อสอบ
 • การสร้างหมวดหมู่ข้อสอบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. วิธีที่ 1 สร้างข้อสอบด้วยเครื่องมือการสร้างคำถามจากเว็บไซต์
 • ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
 • ข้อสอบแบบเติมคำ (Embedded Answers)
 • ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching)
 • ข้อสอบแบบถูกผิด (True/False)
 • ข้อสอบแบบอัตนัย (Short Answers)
14.45 - 15.00 น. พักเบรค 15 นาที
15.00 - 18.00 น. วิธีที่ 2 การนำเข้าคำถามจากภายนอก (Import)
 • รูปแบบการนำเข้าคำถามแบบปรนัย
 • รูปแบบการนำเข้าคำถามแบบถูกผิด
 • รูปแบบการนำเข้าคำถามแบบจับคู่
 • รูปแบบการนำเข้าคำถามแบบเติมคำ
 • การเพิ่มข้อสอบ และการบริหารคลังข้อสอบ
วันที่ 3  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษารวมกับการเรียนการสอน (Educational Technology)
10.30 - 10.45 น. พักเบรค 15 นาที
10.45 - 12.00 น.
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษารวมกับการเรียนการสอน (Educational Technology)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษารวมกับการเรียนการสอน (Educational Technology)
14.45 - 15.00 น. พักเบรค 15 นาที
15.00 - 18.00 น.
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษารวมกับการเรียนการสอน (Educational Technology)