• รหัสหลักสูตร 614102013
  มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
  The Development for innovative learning towards 21st Century with Moodle
 • รหัสหลักสูตร 614102013
  มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
  The Development for innovative learning towards 21st Century with Moodle

หลักสูตร มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21


          การพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้นโยบาย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกภาคส่วน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการ และจะสำเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เพื่อรับทราบถึงข้อมูลเหล่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ และสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาบทเรียนอีกทั้งยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และศักยภาพของผู้สอน โรงเรียน และองค์กรอีกด้วย

          ทั้งนี้การสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือสร้างเว็บไซต์โดยทั่วไปนั้น ผู้พัฒนาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม และด้านการออกแบบกราฟิก ทำให้การสร้างเว็บไซต์นั้นค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลา และความรู้ความสามารถพอสมควร ดังนั้นระบบจัดการเรียนการสอน หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่เรียกกันในชื่อ LMS (Learning Management System) เป็นการเรียนสอนซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาเป็นสื่อ ในการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน และผู้สอน เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง (Virtual Classroom) โดยสามารถที่จะศึกษาเนื้อหา อภิปรายกลุ่มสัมมนา ซักถาม และตอบปัญหาการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาหรือฐานความรู้ (Knowledge-based) เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน มีการนำเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้งข้อความ รูปภาพภาพเคลื่อนไหว และเสียง กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนทนาผ่านห้องสนทนา การตั้งกระทู้ถาม-ตอบบนกระดานข่าว หรือการส่งงาน

          การพัฒนาการทางด้านการศึกษา ครูผู้สอนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงการพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนให้ทันสมัยก็นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ LMS (Learning Management System) จึงเป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บที่อํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ ในการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประโยชน์ข้างต้นจะก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาในรูปแบบปัจจุบัน เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์วิชาการต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual Framework)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (KSA) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้


 • ด้านความรู้
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสร้าง และการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน
  • เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบทเรียนที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการได้
  • เพื่อให้ครูรู้จักนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นำไปปรับใช้ในระบบจัดการเรียนการสอนได้
 • ด้านทักษะปฏิบัติ
  • เพื่อให้ครูสามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Moodle ได้
  • เพื่อให้ครูสามารถสร้างบทเรียน เพิ่มผู้เรียนตลอดจนจัดการเนื้อหารายวิชาด้วยโปรแกรม Moodle ได้
  • เพื่อให้ครูสามารถสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างกระดานเสวนา รวมถึงมอบหมายงานให้กับผู้เรียนด้วยโปรแกรม Moodle ได้
  • เพื่อให้ครูสามารถสร้างคลังข้อสอบ สร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้เรียน รวมถึงบริหารจัดการคลังข้อสอบด้วยโปรแกรม Moodle ได้
 • ด้านคุณลักษณะการเป็นครู
  • เพื่อให้ครูได้วางแผนการสอน และเตรียมเนื้อหาในการสอนอย่างเป็นระบบตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS
  • เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้สื่อประกอบการสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหลักสูตร
มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21


 • อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จำนวน 6,050 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม


 • เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จำเป็น ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
 • หนังสือ และเอกสารประกอบการอบรม ครู 1 คนต่อ 1 ชุด
 • อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน จำนวน 2 วัน
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน จำนวน 2 วัน

รูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ตารางการอบรม


ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่ สถานที่ จังหวัด
1 614102013-001 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 15 - 16 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 614102013-002 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 8 - 9 ก.ย.61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ