• รหัสหลักสูตร 613101089
  การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
  (Security Awareness for quality student on management learning)
 • รหัสหลักสูตร 613101089
  การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
  (Security Awareness for quality student on management learning)

หลักสูตรการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย


          ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การให้บริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย ก็มีหลายรูปแบบมากขึ้น และหลายโรงเรียนทั่วประเทศมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง แต่ประสบปัญหาคือ ขาดบุคลากรที่สามารถติดตั้งและดูแลเครือข่ายนั้นได้ และจะทำอย่างไรให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

          บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอนำเสนอหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย” เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ครูทราบถึงวิธีการใช้สารสนเทศ ระบบเครือข่าย อย่างปลอดภัย อาทิเช่น ติดตั้ง และการกำหนดค่าของโปรแกรม Hyper-V และการจำลองระบบเสมือน (Virtual Machine) การวางแผนและดำเนินการใช้งานเครือข่ายบน IPv4 การทำงานของ DNS ฯลฯ เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตได้

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual Framework)


Coming Soon..

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (KSA) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้


 • ด้านความรู้
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information Security)
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไข พ.ศ.2560)
 • ด้านทักษะปฏิบัติ
  • เพื่อให้ครู มีทักษะในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้ครู มีทักษะในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง
  • เพื่อให้ครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไข พ.ศ.2560)
 • ด้านคุณลักษณะการเป็นครู
  • เพื่อให้ครู เกิดความตระหนัก (Awareness) ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
  • เพื่อให้ครู เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหลักสูตร
หลักสูตรการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย


 • อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตรการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย จำนวน 3,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม


 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด
 • วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน

รูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
สถานที่จัดอบรม


  • กรุงเทพฯ
  • ปทุมธานี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • สระบุรี
  • ลพบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • นครปฐม
  • สุพรรณบุรี
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • นครสวรรค์
  • กำแพงเพชร
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี
  • จันทบุรี
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • เลย
  • อุดรธานี
  • สกลนคร
  • มหาสารคาม
  • ร้อยเอ็ด
  • ขอนแก่น
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • นครศรีธรรมราช
  • สุราษฎธานี
  • ตรัง
  • ภูเก็ต
  • สงขลา
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • พะเยา