• รหัสหลักสูตร 614101040
  การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS. Word 2013)
  โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)
 • รหัสหลักสูตร 614101040
  การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS. Word 2013)
  โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)

หลักสูตรการประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS. Word 2013) โดยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)


          หากกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Word ครูส่วนใหญ่อาจมองว่า “ง่าย” ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่ม แต่จะมีครูกี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจในทุกฟังก์ชั่นของ Microsoft Word อย่างแท้จริง และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลจากไมโครซอฟต์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

          บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอนำประสบการณ์ใหม่สำหรับวงการครูไทย ในการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ในระดับมาตรฐานสากล ครูสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Microsoft Word อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การแทรก Link ลงในเอกสาร (Hyperlink, Bookmark, Cross Reference) การแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง (Insert Endnote) เชิงอรรถ (Insert Footnote) การแทรก และปรับแต่งองค์ประกอบของแผนภูมิ (Chart) ฯลฯ ตามแผนการสอนที่อิงตามการสอบมาตรฐานสากลของ Microsoft Word เพื่อให้ครูนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตได้

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual Framework)


Coming Soon..

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (KSA) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้


 • ด้านความรู้
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและการจัดการงานเอกสาร
  • เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดรูปแบบข้อความสำหรับงานเอกสาร
 • ด้านทักษะปฏิบัติ
  • เพื่อให้ครูมีทักษะในการสร้างตารางและการปรับแต่งหัวข้อย่อยสำหรับงานเอกสาร
  • เพื่อให้ครูมีทักษะในการจัดรูปแบบการอ้างอิงเอกสาร
  • เพื่อให้ครูมีทักษะในการแทรกวัตถุและจัดรูปแบบวัตถุต่าง ๆ ในเอกสาร
 • ด้านคุณลักษณะการเป็นครู
  • เพื่อให้ครูนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้สู่นักเรียน
  • เพื่อให้ครูมีการตระหนักรู้ในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหลักสูตร
หลักสูตร การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำฯ


 • อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำฯ จำนวน 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งที่ครูจะได้รับในการอบรม


 • ใบประกาศนียบัตรระดับสากล โปรแกรมสำนักงาน Microsoft word
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จำเป็น ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน

รูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร