วิทยากร

หลักสูตรการประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ

วิทยากรจำนวน 6 ท่าน ดังข้อมูลต่อไปนี้


ลำดับที่ 1

ชื่อ – นามสกุลสกุล นางสาวเพ็ญพร  ฉิมพลีย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก
ลำดับที่ 2

ชื่อ – นามสกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร  จันทศรี
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก
ลำดับที่ 3

ชื่อ – นามสกุล นางสาวอรอนงค์  หลิมเจริญ
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก
ลำดับที่ 4

ชื่อ – นามสกุล สมศิริ  ทองคำแดง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)
900/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-682-6350
อีเมล somsirit@ar.co.th
ประวัติการศึกษา
2537-2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก
ลำดับที่ 5

ชื่อ – นามสกุล กิตติพงษ์  วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)
900/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-682-6350/098-747-4287
อีเมล kittipongw@ar.co.th
ประวัติการศึกษา
2553-2555 ปริญญาโท วท.ม. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2547-2551 ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก
ลำดับที่ 6

ชื่อ – นามสกุล นายจเร  รัตนพิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  900/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-682-6350 / 085-447-9113
อีเมล jarayr@ar.co.th
ประวัติการศึกษา
2532-2538 มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2554-2558 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติวิทยากร คลิก
แบบตอบรับการเป็นวิทยากร คลิก