โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

บริหารโครงการโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

รหัสหน่วยพัฒนาเลขที่ 0105542039820ตารางการอบรม

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่ สถานที่ จังหวัด
1 614101041-001 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013) ฯ 8 - 9 ก.ย.61 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา สงขลา
2 614102012-001 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 4 - 5 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
3 614102012-002 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 18 - 19 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
4 614102012-003 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 11 - 12 ส.ค. 61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ
5 614102012-004 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 21 - 22 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
6 614102012-005 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1- 2 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
7 614102012-006 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 25 - 26 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
8 614102013-001 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 15 - 16 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
9 614102013-002 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 8 - 9 ก.ย.61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ