โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

บริหารโครงการโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

รหัสหน่วยพัฒนาเลขที่ 0105542039820ตารางการอบรม

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่ สถานที่ จังหวัด
1 614101041-001 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013) ฯ 8 - 9 ก.ย.61 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา สงขลา
2 614101041-002 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (MS. Excel 2013) ฯ 28 - 29 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
3 614101040-001 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS. Word 2013) ฯ 1 - 2 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
4 614101040-002 การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS. Word 2013) ฯ 21 - 22 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
5 614101025-001 ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล 25 - 26 ส.ค. 61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ
6 614102012-001 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 4 - 5 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
7 614102012-002 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 18 - 19 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
8 614102012-003 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 11 - 12 ส.ค. 61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ
9 614102012-004 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 21 - 22 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
10 614102012-005 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1- 2 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
11 614102012-006 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 25 - 26 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
12 614102013-001 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 15 - 16 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
13 614102013-002 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 8 - 9 ก.ย.61 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพ


สถานที่จัดอบรม

  • กรุงเทพฯ
  • ปทุมธานี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • สระบุรี
  • ลพบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • นครปฐม
  • สุพรรณบุรี
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • นครสวรรค์
  • กำแพงเพชร
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี
  • จันทบุรี
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • เลย
  • อุดรธานี
  • สกลนคร
  • มหาสารคาม
  • ร้อยเอ็ด
  • ขอนแก่น
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • นครศรีธรรมราช
  • สุราษฎธานี
  • ตรัง
  • ภูเก็ต
  • สงขลา
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • พะเยา