หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล

IC3 Digital Literacy Certifications


หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล

          จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงาน การใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการกับระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้นต่อไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนก้าวทันยุคสมัยในโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการพัฒนาครูในประเทศไทย เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์และต่อยอดให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

วิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

          แนวคิดและนิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วิชาที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

          แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและกิจกรรมในเครือข่ายสังคม

วิชาที่ 3 การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)

          แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป


การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification ถูกกำหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่กำหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากลหลากหลายองค์กร ได้แก่

ACE เป็นหน่วยงานที่ประสานงานหลักทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กว่า 1,600 แห่ง และมากกว่า 200 สมาคม ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พยายามที่จะเป็นผู้นำและทำให้เท่าเทียมกันในประเด็นเรื่องการศึกษา และอิทธิพลในเรื่องนโยบายสาธารณะผ่านการสนับสนุนวิจัย และการริเริ่มโครงการ


The Global Digital Literacy Council คือ องค์กรที่พัฒนาและกำหนดมาตรฐานความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลในระดับโลกอย่างเป็นสากล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความรู้ การรายงานข้อมูลข่าวสารของโลกดิจิตอลว่า มีความสอดคล้องกับองค์กร การศึกษา การพัฒนาแรงงาน รัฐบาลและบุคคลหรือไม่


CompTIA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรขนาดใหญ่ ระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และบริษัททั่วโลก เป็นผู้นำในด้านมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้การรับรองทักษะด้าน ICT ที่เป็นกลาง ไม่อิงผลิตภัณฑ์ และมีมาตรฐาน ISO 17024


ISTE เป็นองค์กรระดับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นส่งเสริมในการใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน และปรับปรุงการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมถึงการบริหาร และการจัดการด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาของครูผู้สอน


National Coalition of Certification Centers (NC3) เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานเทคโนโลยี โดยเครือข่าย NC3 ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ดิจิตอลในการทำงาน และให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy ว่าจะผู้ผ่านการรับรองจาก IC3 เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้ดีมากขึ้น


SkillsUSA เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันครอบคลุมทุกสายอาชีพกว่า 99 กลุ่มอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 350,000 คน ในทุกๆปี และสำหรับสายวิชาชีพทางด้านไอที SkillUSA ได้ให้การรับรองว่า IC3 คือประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับวัดมาตรฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์


การได้รับใบประกาศนียบัตร

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 3 โมดูล จึงมีสิทธิในการได้รับใบประกาศนียบัตร กรณีผู้เข้ารับการทดสอบ สอบไม่ผ่านทั้ง 3 โมดูล จะไม่มีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร แต่จะได้รับใบรับรองการสอบผ่านเฉพาะโมดูลนั้นๆ


IC3 Digital Literacy Certification

วัตถุประสงค์การสอบ

วัตถุประสงค์การสอบมี 2 แบบ คือ
GS4 (Windows 7 + Microsoft Office 2010)
Computing Fundamentals Key Applications Living Online
GS5 (Windows 7 + Microsoft Office 2013)
Computing Fundamentals Key Applications Living Online

IC3 Digital Literacy Certification

ประโยชน์ของ IC3 Certificate

IC3 Digital Literacy Certification

โปรแกรมการสอบ

Computing Fundamentals

เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และSoftware ในหัวข้อหลัก และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

Key Applications

เป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป คือ Word Processing, Spreadsheet, Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียน และการทำงาน

Living Online

เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ต ได้แก่ E-mail, Web Browser, Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

IC3 Digital Literacy Certification

ตัวอย่างข้อสอบ

IC3 Digital Literacy Certification

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate นั้น จะเป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และ ความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ได้จริง

วิธีการสอบ
 1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที
 2. ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย ทั้งแบบปฏิบัติจริง,การเลือกถูก-ผิด,การเลือกข้อที่ถูกต้อง เป็นต้น
 3. ลักษณะโจทย์มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 4. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์ผู้สอบจะได้รับผลสอบทันที

IC3 Digital Literacy Certification

การเตรียมตัวสอบ

 1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียดในทุกหัวข้อ
 2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติ และหาข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละ MODULE
 3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

ตารางการจัดกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ เวลา เรื่อง/สาระการพัฒนา
วันที่ 1 08.30-09.00น. ลงทะเบียน
09.00-10.45น. แนะนำหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมของหลักสูตร
10.45-11.00น. พักเบรค
11.00-12.00น. อบรมวิชาที่1ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
 • ฮาร์ดแวร์
 • โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
 • การแบ่งปันไฟล์
 • ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
แนะนำชุดทดสอบวัดความรู้และลงทะเบียนทดสอบ
ประเมินผลครั้งที่1ด้วยชุดทดสอบวัดความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ (ComputingFundamentals)
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.45น. อบรมวิชาที่2การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์
 • การนำทางในระบบอินเทอร์เน็ต
 • ฟังก์ชันการทำงานทั่วไป
 • การส่งอีเมลให้ลูกค้า
 • การใช้งานปฏิทิน
 • โซเชียลมีเดีย
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การประชุมออนไลน์
 • การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • การเป็นผู้มีทักษะและจรรยาบรรณทางดิจิทัล
14.45-15.00น. พักเบรก
15.00-17.30น. ประเมินผลครั้งที่2ด้วยชุดทดสอบวัดความรู้การใช้งานระบบออนไลน์ (LivingOnline)
วันที่ 2 09.00-10.45น. อบรมวิชาที่3การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (KeyApplication)
 • คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรมสำนักงาน
 • การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
 • การใช้งานโปรแกรมสเปรดชีท
 • การใช้งานโปรแกรมการนำเสนอ
10.45-11.00น. พักเบรก
11.00-12.00น. อบรมวิชาที่3การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (KeyApplication)
 • การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
 • การใช้งานโปรแกรมสเปรดชีท
 • การใช้งานโปรแกรมการนำเสนอ
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.45น. อบรมวิชาที่3การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (KeyApplication)
 • ฐานข้อมูล
 • แอปพลิเคชันทั่วไป
14.45-15.00น. พักเบรก
15.00-17.30น. ประเมินผลครั้งที่3ด้วยชุดทดสอบวัดความรู้การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
(
KeyApplication)